Ogólnopolskie Stowarzyszenie „Nasz Reymont” powstało z inicjatywy członków – założycieli. Zarejestrowane zostało w 2017r. w Sądzie Rejonowym dla Miasta Stołecznego Warszawy XII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego w Warszawie.

Mimo, że jesteśmy nowym Stowarzyszeniem w naszych szeregach skupiamy osoby o bogatym i długoletnim doświadczeniu. Nasi członkowie działają w wielu dziedzinach życia zawodowego i społecznego, co pozwala na wielowymiarową wymianę wiedzy, umiejętności i doświadczeń.
Organizacja ta powstała przede wszystkim by zrzeszać szkoły noszące imię Stanisława Władysława Reymonta, instytucje, fundacje, organizacje i osoby prywatne, którym postać Reymonta, Wielkiego Polaka, nagrodzonego Literacką Nagrodą Nobla jest szczególnie bliska. To Reymont zachęca i motywuje do wspólnych działań.

 Swoim życiem i bogatą twórczością przekazał jakże cenne wartości kolejnym pokoleniom.

 Jego słynne przesłanie „Żyć to działać, to rozsiewać po wiecie talent, energię, uczucie, pomagać w czasie teraźniejszym pokoleniom przyszłym” stało się motorem do wspólnych działań dla grupy osób całym sercem zaangażowanych w Ruch Reymontowski.

To postać Reymonta, wielkiego Polaka, nagrodzonego Literacką Nagrodą Nobla była inspiracją do powołania Stowarzyszenia „Nasz Reymont”. Poprzez naszą działalność i zaangażowanie pracujemy na rzecz zachowania wiary, polskości i tradycji. Kultywujemy polskie dziedzictwo narodowe, popularyzujemy wiedzę o miejscach, w których przebywał i tworzył Stanisław Wł. Reymont.
Poprzez wspólne działania dążymy do zachowania dziedzictwa kulturowego. Nasze przedsięwzięcia skierowane są na promowanie szkół Reymontowskich z całej Polski. Podejmujemy inicjatywy o charakterze edukacyjnym, kulturalnym i artystycznym. W naszej działalności nie zabraknie upowszechniania i propagowania twórczości Władysława Stanisława Reymonta w kraju i poza jego granicami. Bardzo duży nacisk kładziemy na

współpracę z Fundacją Władysława Reymonta w Kanadzie inspirując i angażując dzieci oraz młodzież do wspólnych inicjatyw.

Współpracujemy nie tylko ze szkołami noszącymi imię słynnego noblisty, ale z organizacjami pozarządowymi i instytucjami działającym również poza jego granicami:

  • z bliską naszemu sercu Fundacją im. Wł. Reymonta w Toronto w Kanadzie
  • z Ogólnopolskim Klubem Szkół Reymontowskich
  • z Fundacją Stanisława Władysława Reymonta w Lipcach Reymontowskich
  • z Krajowym Stowarzyszeniem Pomocy Szkole.

Wspólne spotkania, zloty, konkursy, warsztaty i wycieczki umożliwiają budowanie wzajemnych więzi międzyludzkich, aktywizują i integrują środowiska lokalne, przyczynią się do promocji tych środowisk, ale przede wszystkim do zgłębiania wiedzy o Reymoncie.

Wspólnie podejmujemy działania zmierzające do pozyskiwania środków finansowych na działalność statutową Stowarzyszenia. Dzięki zdobytym środkom współfinansujemy coroczne Zloty Szkół Reymontowskich i nagrody w konkursach. Ogólnopolskie

Stowarzyszenie „Nasz Reymont” to Wielka Rodzina Reymontowska, to grupa ludzi o gorących otwartych sercach, bezinteresownie niosąca pomoc, gotowa do wyzwań i współpracy z każdym, kto kocha Reymonta. Niech Reymontowskie przesłania będą drogowskazem do wspólnych działań a my poprzez swoją pracę przekażemy je kolejnym pokoleniom. Żeby wstąpić do naszego Stowarzyszenia należy pobrać ze strony Stowarzyszenia deklarację członkowską.

Z Reymontowskim  pozdrowieniem:
Zarząd Ogólnopolskiego Stowarzyszenia „Nasz Reymont”

Zredagowała:  Anna Wojciechowska 

pobierz deklarację>>Deklaracja Ogólnopolskiego Stowarzyszenia`