ORGANIZACJA OGÓLNOPOLSKIEGO ZLOTU SZKÓŁ REYMONTOWSKICH 

POŁĄCZONEGO Z OGÓLNOPOLSKIM KONKURSEM

 „MÓWIMY REYMONTEM”

Organizacja XXVI 

Ogólnopolskiego Zlotu Szkół Reymontowskich

oraz XVIII Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego 

,,Mówimy Reymontem”

1) Organizator zaprasza delegacje w ilości ……….. uczestników z każdej szkoły noszącej imię Wł. St. Reymonta. 2) Zakwaterowanie uczestników Zlotu odbywać się będzie w Szkole ………………………………………….…………………..………… w dn. …………….………… r. od godz. …………….. a. dla podróżujących samochodami zapewniamy parking na terenie szkoły. 3) Uczestnicy Zlotu proszeni są o: a. przybycie z pocztem sztandarowym; b. przygotowanie prezentacji szkoły i działań związanych z sylwetką patrona w dowolnej formie – max. 3 minuty; 4) Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych noszących imię Władysława Stanisława Reymonta z całej Polski. 5) Z każdej szkoły w konkursie może wziąć udział 1 recytator w swojej kategorii wiekowej: a. Szkoły podstawowe klasy IV – VIII b. Szkoły ponadpodstawowe 6) Warunkiem koniecznym uczestnictwa w Ogólnopolskim Konkursie Mówimy Reymontem jest podpisanie zobowiązania przez Organ Prowadzący Szkołę do ewentualnej organizacji kolejnej edycji konkursu w przyszłym roku, bądź podjęcia tygodniowej opieki nad delegacją z Kanady w razie wygranej ucznia z danej szkoły w Ogólnopolskim Konkursie Mówimy Reymontem. 7) Uczestnicy do szkoły organizującej zlot przyjeżdżają na własny koszt. 8) Organizatorzy zapewniają nocleg i wyżywienie oraz atrakcje podczas Zlotu. a) prosimy o zabranie śpiworów i karimat. 9) Składka za pobyt uczestnika zlotu wynosi ………………… zł – prosimy o dokonanie wpłaty do dnia……………………………… na konto z dopiskiem – „Zlot Szkół Reymontowskich”: …………………………………………………………………………………….………………………………………………………… ………………………………..……………………………………………………..……………………………………………………… Nr konta, nazwa banku, na które należy wysłać wpłatę 10) Karty zgłoszeń uczestników należy nadesłać do dnia….…………… na adres organizatora. 11) Tradycją zlotów jest rozpoczęcie spotkania w piątek w godzinach popołudniowych, a zakończenie w niedzielę przed obiadem. 12) Za organizację wylotu delegacji polskiej do Kanady (maj/czerwiec) odpowiadają dyrektorzy szkół laureatów Konkursu „Mówimy Reymontem” w porozumieniu z Przewodniczącą Klubu Szkół Reymontowskich – Mirosławą Lechowską. 13) Za organizację przylotu delegacji kanadyjskiej do Polski odpowiadają dyrektorzy szkół laureatów Konkursu „Mówimy Reymontem” w porozumieniu a Prezesem Ogólnopolskiego Stowarzyszenia „Nasz Reymont” – Anną Wojciechowską, oraz Wiceprezesem Ogólnopolskiego Stowarzyszenia „Nasz Reymont” – Ewą Dylewską. 14) Za odbiór delegacji kanadyjskiej z lotniska odpowiada szkoła organizująca zlot. 15) Za odwiezienie delegacji kanadyjskiej na lotnisko po zakończonym zlocie odpowiada szkoła, która gościła delegację po zlocie. Organizator: …………………………………………………………………………………………………..…………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………….…………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………….………………………………….…………………………… Dane szkoły organizującej zlot. Regulamin Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego „Mówimy Reymontem” I Organizatorzy konkursu: 1. Ogólnopolski Klub Szkół Reymontowskich. 2. Ogólnopolskie Stowarzyszenie „Nasz Reymont”. 3. Szkoła imienia Władysława Stanisława Reymonta organizująca w danym roku Zlot Szkół Reymontowskich zwana w tym regulaminie Organizatorem. 4. Fundacja im. Władysława Reymonta w Kanadzie. 5. Krajowe Stowarzyszenie Pomocy Szkole. II Cele konkursu: 1. Popularyzacja twórczości laureata literackiej Nagrody Nobla Wł. St. Reymonta. 2. Rozwijanie uzdolnień i doskonalenie umiejętności recytatorskich. 3. Rozbudzanie wrażliwości na piękno literatury polskiej, a w szczególności na dzieła piewcy wsi polskiej. 4. Promocja młodych talentów. 5. Poszerzanie wiedzy o życiu i twórczości wspólnego patrona. 6. Integracja szkół noszących imię Wł. St. Reymonta. 7. Współpraca z Fundacją im. Wł. St. Reymonta z Lipiec Reymontowskich, Fundacją Wł. Reymonta z Kanady, oraz Ogólnopolskim Stowarzyszeniem „ Nasz Reymont”. III Zasady organizacji konkursu: 1. Konkurs stanowi integralną część corocznego Ogólnopolskiego Zlotu Szkół Reymontowskich. 2. Jury każdorazowo powołuje Organizator Zlotu, przy czym do jego składu zaprasza po jednym przedstawicielu zgłoszonym przez: a. Ogólnopolski Klub Szkół Reymontowskich, b. Ogólnopolskie Stowarzyszanie „Nasz Reymont”, c. Fundację im. Wł. St. Reymonta w Lipcach Reymontowskich, d. Fundację im. Wł. Reymonta z Kanady, e. Krajowe Stowarzyszenie Pomocy Szkole, f. Honorowego członka rodziny Reymontowskiej, aktorkę (Panią Emilię Krakowską), g. Od 1-3 osób wytypowanych przez szkołę, w której odbywa się Zlot. 3. Liczba osób w jury powinna być nieparzysta. W skład jury nie może być powołana osoba ze szkoły, która zgłasza recytatora do konkursu. 4. Dyrektor powołuje Sekretarza Komisji Konkursowej (bez prawa głosu), który nadzoruje pracę Komisji Konkursowej. 5. Do udziału w Konkursie mają prawo wyłącznie uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych noszących imię Wł. St. Reymonta. 6. Każda szkoła może zgłosić tylko jednego recytatora w każdej kategorii wiekowej. 7. W zmaganiach konkursowych nie mogą uczestniczyć uczniowie, którzy byli laureatami konkursu (zdobywcami I Nagrody) w poprzednich edycjach, bez względu na kategorię wiekową. 8. Konkurs rozgrywany jest w dwóch kategoriach wiekowych, tj. szkoły podstawowe i szkoły ponadpodstawowe. 9. Uczestnicy Konkursu przygotowują prezentacje wybranych fragmentów utworów, Wł. St. Reymonta w czasie od trzech do pięciu minut. Za przekroczenie czasu będą odejmowane punkty. 10. Wszyscy zgłoszeni uczestnicy konkursu przed jego rozpoczęciem dostarczają podpisane przez Organ Prowadzący Szkołę zobowiązanie, które stanowi załącznik nr 1 do regulaminu. Podpisanie tego zobowiązania jest równoznaczne z akceptacją wszystkich postanowień niniejszego regulaminu. 11. Uczestnicy zobowiązani są do dostarczenia Klauzuli RODO, która stanowi załącznik nr 2 do regulaminu. 12. Jury ocenia prezentacje konkursowe wg przyjętych kryteriów. 13. Zdobywcy pierwszych miejsc w każdej kategorii wiekowej otrzymują nagrody. a. Główną nagrodą konkursu w każdej kategorii jest wylot do Kanady i udział w Finale Konkursu Recytatorskiego im. Marii i Czesława Sadowskich, organizowanym przez fundację im. Władysława Reymonta z Kanady. b. Drugą nagrodę w obydwu kategoriach funduje Fundacja im. Wł. St. Reymonta w Lipcach Reymontowskich. c. Trzecią nagrodę funduje Ogólnopolskie Stowarzyszenie „Nasz Reymont” wspólnie z Krajowym Stowarzyszeniem Pomocy Szkole. d. Szkoła, w której organizowany jest zlot, przygotowuje nagrody, upominki, dyplomy według własnego uznania. 14. Do Kanady udają się laureaci I nagrody, oraz jako opiekun laureata dyrektor szkoły, z której jest laureat lub osoba oddelegowana przez dyrektora. 15. Szkoła-Organizator w porozumieniu z Przewodniczącą Ogólnopolskiego Klubu Szkół Reymontowskich oraz Prezesem Ogólnopolskiego Stowarzyszenia „ Nasz Reymont” przygotowuje i przesyła do wszystkich szkół noszących imię Władysława Stanisława Reymonta w Polsce drogą elektroniczną następujące informacje: • Regulamin Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego „Mówimy Reymontem”. • Zobowiązanie szkoły podpisane przez Organ Prowadzący – załącznik nr 1 • Klauzulę RODO – załącznik nr 2 • Kartę zgłoszenia do konkursu – załącznik nr 3 • Imienny wykaz uczestników zlotu – załącznik nr 4. 16. Organizator zlotu może na własne potrzeby wprowadzić korektę do regulaminu w porozumieniu z Przewodniczącą Ogólnopolskiego Klubu Szkół Reymontowskich, oraz Prezesem Ogólnopolskiego Stowarzyszenia „ Nasz Reymont”. IV Zasady przeprowadzenia konkursu: 1. Konkurs ma charakter jednoetapowy. 2. Termin prac Komisji Konkursowej ustala dyrektor szkoły, która w danym roku organizuje konkurs. Do zadań dyrektora szkoły należy: a. Wysłanie do szkół noszących imię Wł. St. Reymonta zaproszeń wraz z organizacją zlotu, regulaminem Konkursu Recytatorskiego „Mówimy Reymontem” wraz z załącznikami. b. Zorganizowanie obsługi technicznej i organizacyjnej pracy Komisji Konkursowej, w tym m.in. zebranie zgłoszeń na konkurs, sporządzenie dla każdego członka Komisji Konkursowej INDYWIDUALNYCH KART PUNKTACYJNYCH każdego uczestnika, c. Sporządzenie dla każdego uczestnika KARTY OCENY ZBIORCZEJ, d. Sporządzenie PROTOKÓŁU obrad Komisji Konkursowej. 3. Każdy członek Komisji Konkursowej ma określoną ilość punktów w poszczególnych kryteriach i w zależności od swego uznania, przyznaje każdemu uczestnikowi liczbę punktów, wpisując je przy odpowiednim kryterium na INDYWIDUALNEJ KARCIE PUNKTACYJNEJ uczestnika. Następnie sumuje punkty, ustala ewentualne punkty ujemne w przypadku przekroczenia limitu czasu i podpisuje kartę. 4. Kryteria oceny wystąpień uczestników są następujące: • znajomość tekstu – płynne wygłaszanie wybranego fragmentu prozy, bez pomyłek, powtórzeń, błędów (1-5) • dobór tekstu – dopasowanie tekstu do możliwości wykonawczych, wieku, wrażliwości i temperamentu uczestnika (1-3) • kultura mowy – słyszalność, wyrazistość artykulacyjna, poprawność wymowy i akcentowania (1-5) • interpretacja – ekspresja i wyrazistość, wyczucie frazy, właściwe zastosowanie pauzy (1-8) • ogólny wyraz artystyczny – osobowość wykonawcy, umiejętność skupienia na sobie publiczności, zastosowanie adekwatnych środków teatralnych oraz odpowiedni wizerunek. Prezentacje mogą być wzbogacone o środki teatralne: element ruchu, rekwizyt, gest sceniczny, co może znaleźć odzwierciedlenie w ocenie ogólnego wyrazu artystycznego.   (1-5) 5. Czas trwania wystąpienia jest mierzony przez Przewodniczącego Komisji za pomocą stopera i w razie przekroczenia ustalonego limitu przyznaje punkty ujemne wg zasady: • za przekroczenie od 30 do 60 sekund uczestnikowi odejmuje się 1 punkt, • za przekroczenie od 61 do 90 sekund uczestnikowi odejmuje się 2 punkty, • za przekroczenie od 91 do 120 sekund uczestnikowi odejmuje się 3 punkty, • za przekroczenie powyżej 121 sekund uczestnikowi odejmuje się 4 punkty. 6. Wypełniona Indywidualna karty punktacyjna uczestnika jest niezwłocznie przekazywana do będącego członkiem Komisji Konkursowej, bez prawa głosu – Sekretarza Konkursu. Sekretarz wpisuje przyznane punkty do KARTY OCENY ZBIORCZEJ uczestnika, dokonuje zsumowania punktów, przy uwzględnieniu ewentualnych punktów ujemnych za przekroczenie czasu wystąpienia, podpisuje kartę i przekazuje Przewodniczącemu Komisji Konkursowej. 7. Punktacja poszczególnych członków Komisji Konkursowej, ujawniana jest na pisemny, uzasadniony wniosek uczestnika, a wynik ogólny, jest jawny. 8. W każdej kategorii wiekowej (szkoły podstawowe i ponadpodstawowe), komisja wyłania 3 uczestników, którzy uzyskali za swoje wystąpienie najwięcej punktów. Ilość zdobytych punktów decyduje o zajętym miejscu przez uczestnika. Zdobywcy trzech pierwszych miejsc w każdej kategorii otrzymują nagrody. Główną nagrodą w każdej kategorii jest wylot do Kanady. 9. Przewodniczący Komisji Konkursowej lub osoba wyznaczona przez dyrektora szkoły informuje uczestników konkursu o wynikach konkursu. 10. Konkurs odbywa się w formie przesłuchania w obecności publiczności. O kolejności wystąpień decyduje Komisja Konkursowa. 11. Prezentacji uczestnika i jego repertuaru dokonuje osoba prowadząca konkurs. Czas prezentacji uczestnika nie jest wliczany do czasu prezentacji tekstu konkursowego. 12. O zwycięstwie w Konkursie decyduje ilość zdobytych punktów. W przypadku jednakowej liczby punktów odrzucamy najniższą punktację u obu recytatorów, a jeżeli to nie wyłoni zwycięzcy podobnie postępujemy z najwyższą punktacją. Jeżeli zastosowanie tej procedury nie wyłoni laureata ostateczną decyzję podejmuje Przewodniczący Komisji Konkursowej. V Informacje końcowe: 1. Dokumenty konkursowe będą zdeponowane i zarchiwizowane w szkole, w której odbył się Ogólnopolski Konkurs Recytatorski „Mówimy Reymontem” do czasu następnego konkursu. 2. Organizacją następnej edycji Zlotu i Konkursu w roku parzystym zajmuje się szkoła laureata szkoły ponadpodstawowej. W roku nieparzystym przywilej ten przypada szkole podstawowej. W sytuacjach nadzwyczajnych przywilej ten można przekazać innej szkole w porozumieniu z przewodniczącą Ogólnopolskiego Klubu Szkół Reymontowskich, Prezesem Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Nasz Reymont, oraz zainteresowanymi szkołami. 3. Do obowiązków organizatora Zlotu należy opiekowanie się delegacją z Kanady podczas Zlotu, oraz przekazanie opieki po zakończeniu Zlotu szkole, która wygrała konkurs w poprzedniej edycji. 4. Każdy uczestnik konkursu udziela organizatorowi zezwolenia na korzystanie z jego wizerunku w celu promocji konkursu. W przypadku osoby małoletniej zgody udziela rodzic lub opiekun prawny. 5. Koszt wylotu do Kanady i ubezpieczenie turystyczne zabezpiecza/finansuje Organ Prowadzący szkołę. 6. Koszt pobytu w Kanadzie pokrywa Fundacja im. Wł. Reymonta z Kanady. 7. Zgłoszenie do udziału w konkursie jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego regulaminu. 8. Naruszenie przez uczestnika postanowień regulaminu może spowodować wykluczenie go z udziału w konkursie. Decyzję w tej sprawie podejmują Organizatorzy. 9. Regulamin wraz z załącznikami znajduje się na stronie www.naszreymont.pl Ogólnopolskiego Stowarzyszenia „Nasz Reymont”. Organizator Zlotu i Konkursu …………………………………..………………….