Konkurs „Najpiękniejszy wianek Jagny”

REGULAMIN KONKURSU

„Najpiękniejszy wianek Jagny

I. ORGANIZATOR

 1. Organizatorem konkursu pn. „Najpiękniejszy wianek Jagny”, zwanego dalej Konkursem, jest Ogólnopolskie Stowarzyszenie „Nasz Reymont” zwany dalej Organizatorem.
 2. Regulamin konkursu dostępny jest na stronie internetowej organizatora naszreymont.pl
 3. Konkurs trwa od 1 września do 22 września 2023 r.

Informacji na temat konkursu udzielają osoby odpowiedzialne za zorganizowanie i przeprowadzenie konkursu  –

Publiczna Szkoła nr 4 w Radomsku

 1. Szkolna 4

97-500 Radomsko

Tel. 44 685 45 56

II. UCZESTNICY KONKURSU, ZASADY ORGANIZACYJNE KONKURSU

 1. Celem konkursu jest:

Kultywowanie twórczości St. Wł. Reymonta;

aktywacja społeczno-kulturalna

 1. Przedmiotem konkursu jest wykonanie najpiękniejszego wianka Jagny z różnych materiałów dostępnych (np. gałązki, liście, zioła, sztuczne kwiaty, żywe kwiaty itp.)
 2. Konkurs ma charakter otwarty i jest adresowany do wszystkich szkół noszących imię Stanisława Władysława Reymonta z całej Polski. Konkurs przeprowadzany jest w dwóch kategoriach; dzieci kl. I – IV oraz V-VIII
 3. W konkursie może wziąć udziału jeden uczestnik z danej szkoły z każdej kategorii.
 4. Prace konkursowe muszą być pracami własnymi. Średnica wianka powinna wynosić od 17cm do 21cm
 5. Prace konkursowe powinny zawierać metryczkę o wymiarach 10 cm x 7cm, przyczepioną do wianka: nazwa szkoły, klasa oraz imiona i nazwiska autora. W przypadku przysłania drogą pocztową wianek musi być zapakowany w stosowne, trwałe opakowanie.
 6. Technika wykonania prac dowolna.
 7. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest zgłoszenie tego faktu w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 września 2023r.

Publiczna Szkoła nr 4 w Radomsku 

ul. Szkolna 4 ; 97-500 Radomsko; tel. 44 685 45 56

Zgłoszenie może być dokonane drogą telefoniczną.

9.  Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi podczas imprezy „XXV Ogólnopolskiego Zlotu Szkół Reymontowskich” w Publicznej Szkole nr 4 w Radomsku; ul. Szkolna 4

97-500 Radomsko

10. Prace należy dostarczyć w dniu imprezy „XXV Ogólnopolskiego Zlotu Szkół Reymontowskich” w Publicznej Szkole nr 4 w Radomsku.

11. 22 września 2023r..r. Dodatkowo, wraz z pracą konkursową, uczestnicy Konkursu składają wypełniony formularz zgłoszeniowy. ( załącznik nr 1)

12.Przekazując pracę na konkurs, uczestnicy zgadzają się na ekspozycję pracy, pozostawienie prac organizatorowi Zlotu oraz zaprezentowanie nagrodzonych wianków na stronie internetowej organizatora, Facebooku oraz w innych mediach.

13. Dopuszcza się udział w konkursie bez uczestnictwa przedstawicieli szkoły w zlocie. W tej sytuacji należy pracę konkursową dostarczyć do Organizatora Zlotu w terminie do 20 września 2023r. wraz z metryczką i wypełnionym formularzem zgłoszeniowym.

III. OCENA I NAGRODY

 1. Komisja konkursowa wyłoni zwycięzcę, biorąc pod uwagę następujące kryteria:

– oryginalność pomysłu,
– dobór materiału ( różnorodność, kolorystyka)
– staranność wykonania,

– ogólne wrażenie artystyczne;

– zgodność z wymogami regulaminu.

 1. Prace dostarczone na konkurs oceniać będzie Komisja powołana przez Organizatora w dniu imprezy.
 2. Komisja przyzna nagrody za najładniejsze wianki. Decyzja komisji jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

 

4.Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi dnia 23.09.2023r. podczas imprezy „XXV Ogólnopolskiego Zlotu Szkół Reymontowskich” w Publicznej Szkole nr 4 w Radomsku.

 1. W konkursie przewidziano następujące nagrody:

za I, II i III miejsce w dwóch kategoriach nagrody rzeczowe.

dyplomy uczestnictwa dla wszystkich uczestników konkursu.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Udział uczestnika w konkursie oznacza akceptację zasad zawartych w niniejszym regulaminie.
 2. Udział uczestnika w Konkursie oznacza udzielenie zgody (Załącznik nr 1) na przetwarzanie danych osobowych przez Stowarzyszenie „Nasz Reymont”, zgodnie z art. 7 ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), tzw. RODO.
 3. Wszelkie kwestie nieujęte w powyższym Regulaminie rozstrzyga Organizator. Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania imienia, nazwiska i informacji o laureatach konkursu oraz wykorzystanie tych informacji na stronie internetowej organizatora, Facebooku i  w  mediach.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu, w przypadku zmiany przepisów prawnych lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ na organizowanie Konkursu.
 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem rozstrzyga Organizator.

Załącznik nr 1

 

 

     ZGŁOSZENIE KONKURSOWE

Konkurs pn. „Najładniejszy wianek Jagny”

NAZWA SZKOŁY/ZESPOŁU SZKÓŁ  
Imię i nazwisko ucznia 1………………………………………..

…………………………………………

Adres szkoły/zespołu szkół  
Telefon kontaktowy/e-mail  
Imię i nazwisko oraz telefon kontaktowy opiekuna ucznia.  

 

  1. Oświadczam, że praca konkursowa jest pracą własną, wykonaną przez podmiot zgłaszający swoje uczestnictwo w Konkursie.
  2. Oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią Regulaminu konkursu i akceptuję warunki w nim zawarte.
  3. Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U.2002 Nr 101, poz. 926 ze zmianami), przez organizatora konkursu: Stowarzyszenie „ Nasz Reymont” z siedzibą w Warszawie w celu realizacji obowiązków wynikających z przeprowadzania Konkursu. Przyjmuję do wiadomości, że na podstawie obowiązujących przepisów podanie danych osobowych przez Uczestnika konkursu jest dobrowolne oraz, że Uczestnik konkursu ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawienia, żądania zaprzestania ich przetwarzania i wniesienie sprzeciwu.   

 

 

.…………………………………………..

czytelny podpis opiekuna ucznia